diumenge, 31 de maig de 2009

Mapa conceptual. Miniprojecte 2.5mapa
Aquest mapa conceptual reflexa l'aprenentatge significatiu aconseguit durant la realització del miniprojecte.
El desenvolupament d'aquest m'ha aportat nous coneixements i sobretot, una bona pràctica amb les TIC.

Fitxa miniprojecte 2.5QUÈ PENSES DELS ESTEREOTIPS ALS CENTRES EDUCATIUS?

b. Descripció dels agents personals i de la tecnologia mediadora:
Aprenents: Adreçada al professorat dels centres educatius.
Mediador: L’orientador o el psicopedagog de l’equip d’atenció primerenca.
Tecnologia mediadora: ordinador , connexió a internet, programa Cmap Tools.

c. Descripció del problema de partença:
Com els estereotips culturals influeixen en la dinàmica dels centres educatius.
A través de les pràctiques educatives es poden millorar les percepcions i creences i modificar alguns mites preestablerts. Tots i totes, en algun moment, som portadors de prejudicis d’alguns estereotips, i fins i tot els transmetem encara que sigui de manera inconscient (currículum ocult). Per això volem endinsar-vos en una reflexió contextualitzada. Volem contribuir a millorar la convivència, el respecte i l'equitat en els centres educatius.
Estructuració: Tot i tenir un disseny clar de l’activitat, hi ha una mala estructuració ja que les opinions i reflexions dels participants seran subjectives.
Complexitat: És complex pel fet de basar-se en opinions personals i percepcions individuals.
Especificitat de camp: És una tasca de presa de decisions o posicionament, en quant a les conclusions que en sortiran reflectides. Caldrà arribar a uns acords i valorar les idees més esteses.

d. Manera com es planteja el problema als aprenents per tal que els sigui significatiu:
Proposarem a les educadores del centre d’educació infantil 0-3 que participin en l’activitat.
Ens reunirem a la mateixa escoleta per la tarda quan els nens ja no hi siguin.
Un cop estiguin les tres educadores assegudes, farem la següent pregunta: Com influeix la pràctica educativa en el comportament dels alumnes?
Ens col·locarem davant la pantalla d’ordinador i emetrem dos vídeos del documental “Una clase dividida” :
http://www.youtube.com/watch?v=yaimGghfcpM
http://www.youtube.com/watch?v=LXwCKwrXmoY
Un cop visualitzat reflexionaran entre les tres sobre l’experiència que s’explica.
Posteriorment començarem amb l’exposició de les idees i amb el debat grupal.
Acabarem amb la realització d’un mapa conceptual consensuat amb el programa Cmap Tools, des don es reflecteixin les idees bàsiques extretes.

e. Context de l’activitat:
L’activitat es realitzarà al centre d’educació infantil.
Com el nombre de participant és reduït estaran les tres educadores juntes en tot el desenvolupament de l’activitat.

f. Característiques cognitives, emocionals, actitudinals, físiques més importants dels aprenents:
Tractem amb persones adultes i formades, amb una feina de pes a nivell intel·lectual. Per això contem amb que l’objectiu de reflexió personal es vegi satisfet i que el grau de participació sigui molt i ric.

g. Competències específiques que l’aprenent ha d’assolir o demostrar:
Reflexió sobre les pròpies pràctiques educatives
Com poden influir les nostres decisions i comportaments sobre els alumnes
Grau d’implicació a favor de la interculturalitat i la ruptura amb els estereotips
Som capaços de respectar opinions diferents a les nostres?
Som capaços de créixer amb experiències com aquestes?
Estem capacitats i volem millorar la nostra pràctica educativa?

h. Continguts:
Conceptes: Com es fa un mapa conceptual. Programari cmaptools. Utilització d’Internet
Procediments: Exposar de manera clara i comprensiva les idees personals. Saber-les reflectir a través del mapa conceptual. Aconseguir una representació òptima de les principals idees sorgides després de la reflexió conjunta.
Valors i actituds: Demostrar la capacitat de reflexió sobre la pròpia pràctica educativa. Mostrar una actitud de respecte i tolerància cap els altres i les seves opinions. Valorar les aportacions dels companys. Ser capaç d’acceptar crítiques. Demostrar una actitud positiva davant la nova orientació pedagògica que es planteja en el vídeo. Previsió de la seqüència d’activitats i previsió del paper mediador de les TIC.
i. Previsió de la seqüència d’activitats i previsió del paper mediador de les TIC.
reunió del professorat
veure el vídeo “una classe dividida”
reflexió
debat
amb el programari Cmap Tools, crear un mapa conceptual amb les idees més destacades.
El mediador marcarà els temps establers per a cada activitat i farà de moderador durant el debat en gran grup.
També procurarà que s’avanci cap a la resolució i extracció d’idees i conceptes importants.

j. Fonamentació psicopedagògica del disseny i vinculació amb els continguts
d’aquesta assignatura.
Soc mestra d’educació infantil i en el desenvolupament de la meva tasca m’he adonat de la necessitat que molts de nosaltres, educadors, tenim per a comprendre fins a quin punt els nostres alumnes es veuen influenciats per les nostres paraules i fets.
A cops no ens adonem de la importància que tot això té i de com de manera inconscient dirigim actituds envers un posicionament tolerant de l’educació o ans els contrari.
La incorporació de alumnat de cultures i races diferents fa necessari treballar un tema tan important com la interculturalitat i la necessitat de fomentar el respecte per aconseguir una convivència i integració total i en harmonia.

k. Procediments i criteris d’avaluació.
Es tracta de participar en un procés de reflexió i recerca col·lectiu sobre les creences, els prejudicis i els estereotips per ajudar a avançar en el treball sobre el currículum des d’una perspectiva intercultural.
Es valorarà la participació activa en totes les tasques, l’aportació d’ informació útil per la realització de les feines, la dinamització del grup, aportació d’una bona cohesió i un ambient de treball agradable.

Comentaris als blocs de companys

He intervingut al bloc de tres companys:
Xavier Costa, Mònica Cusó i Laia Sala. No m'ha estat difícil ja que algunes respostes eren totalment diferents a les meves.
Espero que ningú et senti molest pels comentaris i penso que ens han de servir per a tenir una altra visió d'alguns aspectes.

divendres, 15 de maig de 2009

Una WebQuestAmics, volia compartir amb vosaltres una wq que hem creat dues companyes i jo per a l'assignatura Intercuturalitat i Educació.

És una eina per al professorat des d'on intentem facilitar recursos per a treballar la interculturalitat dins les aules. Des de la nostra pràctica educativa podem millorar percepcions i creences, per això cal ser conscient de la rellevància del nostre paper i entre tots, treballar per millorar la situació intercultural dels centres.


Espero que us agradi i sobretot que us sigui útil:


http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=3672&id_pagina=1

dilluns, 23 de març de 2009

Autoevaluació miniactivitat 1.3


Des del meu punt de vista, aquesta miniactivitat ha tingut un alt grau de dificultat (amap, cmap, índex automàtic, debat, etc.), tot i això le tema C-T-S, ha estat realment interessant i l'hem pogut conèixer en profunditat.

Valor positivament els esforços que hagut de fer per poder completar-la. Qui m'ho hagués dit!

Per acabar full donar les gràcies infinites a tots aquells companys que amb les seves explicacions i ajudes han fet possible la ralització de la pac, sense ells jo no hagués arribat fins aquí.

Per tant, MIL GRÀCIES!!!

dijous, 5 de març de 2009

Les primeres impressions?

La part pràctica serà important i aprendrem a utilitzar i valorar les TIC en el món educatiu.

Respostes del 0 al 10

Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)
- L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 7

- Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: 8
- Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 7

- La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 9
- Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 10
- Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: 2
- La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: 2
- Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: 1
- Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 2
- El canvi tecnològic determina el canvi social: 10